Lopende zaken/actueel

Voor extra informatie over de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Kootstertille klik op onderstaande link:

pbk Útnoeging 23 april

 

De Koaten is klaar!

Vieren jullie met ons mee?

Halverwege april is het zover: de werkzaamheden aan de Koaten zijn dan écht klaar!  En dat wil de provincie Fryslân niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om omwonenden en het dorp te bedanken voor het begrip tijdens de werkzaamheden, organiseert de provincie op woensdagmiddag 18 april een feestelijke opening. U bent van harte welkom!

Tijdens de feestelijke opening zijn er verschillende activiteiten te doen in Kootstertille en langs de Koaten. Zo is er in de MFA Tillehûs een expositie met foto’s van ‘toen en nu’. Langs de Koaten staan verschillende attracties en is er voor iedereen wat lekkers te halen. Laat je naar één van de locaties rijden met de paardentram, of maak een ritje op een segway. Jong en oud: iedereen is welkom! Gedeputeerde Sietske Poepjes voert samen met wethouder Jouke Spoelstra de officiële openingshandeling uit.

Datum:  woensdag 18 april van 14.00 tot 18.00 uur

Waar:  start bij MFA Tillehûs, Goudtsjeblomstrjitte 34a in Kootstertille

Meer weten over het programma en alle activiteiten? Kijk dan op http://www.fryslan.frl/koaten

 

FNP Achtkarspelen makket har soargen oer ûnfeilige ljochtmêsten op iisbanen

BÛTENPOST – Koartlyn binne op ferskate iisbanen de opstallen en de ljochtmêsten yn Achtkarspelen troch de gemeente kontrolearre. Yn de measte gefallen foldogge dizze net oan de feilichheidsnoarmen en binne dus ôfkard.

De fraksje fan FNP Achtkarspelen makket har soargen hjiroer en fynt dat der ekstra jild frij komme moat om dizze ljochtmêsten yn oarder te meitsjen. By it fêststellen fan it sport-en akkomodaasjebelied ôfrûne jier yn Achtkarspelen is der ek jild frij makke foar de ljochtmêsten op fuotbal en kuorbalfjilden. Yde van Kammen, riedslid fan de fraksje FNP:”Wy wolle dat der ien line lutsen wurdt en dat de mêsten op de iisbanen ek yn oarder makke wurde”.

Hjirop tsjinnet de fraksje FNP oankommende tongersdei 15 maart yn de riedsgearkomste fan Achtkarspelen in moasje frjemd oan de oarder fan de dei yn dy’t freget om jild frij te meitsjen foar it feilich meitsjen fan álle ljochtmêsten.