Bestjoer | Bestuur

Bestjoer Pleatslik Belang Koatstertille |
Bestuur Plaatselijk Belang Kootstertille:

Sake van der Meer:    Foarsitter | Voorzitter

Lys Visser-Heringa:    Skriuwster | Secretaris

Alie van der Bosch:    Ponghâlder | Penningmeester

Dineke Terpstra:         Notuliste en jeugdwurk

Jelmer Stienstra:        Lid

Jelmer Kooijker:         Lid

Correspondentieadres:
De Koaten 35
9288GE Kootstertille

Emailadres:pbkkootstertille@gmail.com

Klik op onderstaande link om de statuten van Plaatselijk Belang te bekijken.

Statuten PBK