Home

Voor extra informatie over de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Kootstertille klik op onderstaande link:

pbk Útnoeging 23 april

Voor meer info over de opening van de Koaten op 18 april klik hier.

BIO NEE!
Klik hier voor verdere informatie en de nieuwsupdate van 13 april.

Wolkom op de webside fan Plaatselijk Belang Kootstertille.

Meie wy ús oan jo foarstelle?

Wa of wat is Plaatselijk Belang Kootstertille?

Allerearst : wy binne gjín politike partij. Wy binne in feriening dy’t opkomt foar de belangen fan it doarp. Wy hâlde ús dwaande mei de ” leefbaarheid” yn de brede sin fan it wurd, en alle ynwenners fan Kootstertille meie lid wurde fan de feriening.

It measte wat ús as ynwenners fan dit lân oerkomt, wurdt yn Den Haag beregele. Dêr bemouie we ús as PBK net mei. Saken dy’t fanút de provinsje of de gemeente oanstjoerd wurde, en ús as doarp reitsje, bemouie we ús wól mei. As it nedich is. En soks dogge we dus út namme fan it doarp. Út namme fan ús leden. En dêr komme jó yn byld. As wy opkomme sille foar jó belangen, is it wol sa handich dat we it dêr meielkoar oer ha kinne. As lid fan de feriening fan Plaatselijk Belang Kootstertille, ha jo rjocht fan praten op de jiergearkomste. As lid jouwe jo self rjochting oan it wolwêzen fan ús doarp.

De leden kieze út har fermidden minimaal 3 en maksimaal 7 bestjoersleden.

Op dit stuit binne dat :

 Lys Visser Heringa               foarsitter/skriuwster
Alie van den Bosch              ponghâlder
Dineke Terpstra                   notuliste en jeugdwurk
Gialt Dijkstra                         lid
Jellie Koetje                           lid
Dirk de Vries                         lid

Sake van der Meer              adfiseur

 

Wy as bestjoer sette ús mei hert en siel yn foar de leefberens fan ús doarp. Wy geane der foar! Omdat we dat fan belang fine.

It jeugdwurk yn Kootstertille falt ûnder de bestjoerlike ferantwurding fan Plaatselijk Belang.

In bestjoerslid fan Plaatselijk Belang Kootstertille, Dineke Terpstra, stjoert in groep frijwilligers oan, dy’t geregeld aktiviteiten organisearje foar bern fan 4 oant 16 jier. Fjirderop kinne jo hjir mear oer lêze.

 

Welkom op de website van Plaatselijk Belang Kootstertille.

Mogen wij ons even voorstellen?

Wie of wat is Plaatselijk Belang Kootstertille?

Vooraf : wij zijn géén politieke partij. Wij zijn een vereniging die opkomt voor de belangen van het dorp. Wij houden ons bezig met de ” leefbaarheid” in de brede zin van het woord, en alle inwoners van Kootstertille mogen lid worden van de vereniging.

Het meeste wat ons als inwoners van dit land overkomt, wordt vanuit “den Haag” geregeld. Daar bemoeien we ons als PBK niet mee.

Zaken die vanuit de provincie of de gemeente aangestuurd worden, en ons als dorp raken, bemoeien we ons wél mee. Als dat nodig is. En dat doen we dan uit naam van het dorp. Namens onze leden. En daar komt ú in beeld. Als we opkomen voor uw belang is het wel zo handig, dat we samen kunnen overleggen. Als lid van de Vereniging van Plaatselijk Belang hebt u recht van spreken op de jaarvergadering. Als lid geeft u zelf richting aan het welzijn van ons dorp.

De leden kiezen uit haar midden minimaal 3 en maximaal 7 bestuursleden.

Op dit moment zijn dat :

Sake van der Meer              foarsitter                               voorzitter
Lys Visser Heringa               skriuwster                             secretaris
Alie van den Bosch              ponghâlder                           penningmeester
Dineke Terpstra                   notuliste en jeugdwurk      notulist en jeugdwerk
Gialt Dijkstra                         lid                                           lid
Jellie Koetje                           lid                                           lid
Dirk de Vries                         lid                                           lid

Wij als bestuur zetten ons met hart en ziel in voor de leefbaarheid in ons dorp. Wij gaan ervoor! Omdat we dat belangrijk vinden.

Het jeugdwerk in Kootstertille valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang.

Een bestuurslid van Plaatselijk Belang Kootstertille, Dineke Terpstra, stuurt een groep vrijwilligers aan, die regelmatig activiteiten organiseren voor kinderen van 4 tot 16 jaar. Verderop kunt u hier meer over lezen.