Home

By it ôfskie fan Rienk Waaksma  

31-10-1962       –       19-10-2019 

“Ik bin no ienkear in bytsje gek mei it doarp, in echte doarpsgek siz mar ” sei Rienk .

Fansels koene we Rienk as direkteur fan Taxi Waaksma” , in wurkjouwer mei hert foar de saak, dy’t focht foar syn bedriuw. In sosjale baas ek : elk koe mei syn problemen by him komme. Hy stie foar elk klear. 

Rienk Waaksma wie as foarsitter  al lange jierren it gesicht fan SC Kootstertille, as sponsor fan Cambuur helle er dy club elk jier in kear nei de Tille. 

Ek wie Rienk as foarsitter fan de feestkommisje de driuwende kracht achter it doarpsfeest 

Rienk holp as bestjoerder mei it sa fel bekampe mfa Tillehûs te realisearjen, dat er ek as klant stipe wêr’t er koe. 

As der wat te rêden wie op de Tille, dan koe it hast net oars as Rienwie der by belutsen,   as bestjoerder,  sponsor, dielnimmer, lid….tefolle om op te neamen. En soms ek tefolle om by te fleanen. Tiid of gjin tiid, Rienk makke tiid, hoewol …dat soms wol es in bytsje mis gie. 

Hoewol Rienk syn ynfloed folle fierder rikte as it doarp en de regio, bleau er foaral gewoan himsels : doarpsman, famyljeman, fechter, trochsetter, oprjocht, sosjaal, emoasjeneel, mei humor en ek nochter somsIn waarme man mei hert foar de saak. 

Ek as doarp binne we djip rekke troch dit ûnferwachte ôfskie. Wy sille Rienk oe sa misse yn ús fermidden. 

” Ik bin no ienkear in bytsje gek mei it doarp” sei Rienk , ik tink dat we wol sizze meie dat de Tille in bytsje gek mei him wie.    

We winskje Siepie en de bern, mem Waaksma, Romke, Bert en Pytsje, de fierdere famylje , freonen, de wurknimmers, en elk dy’t by Rienk belutsen wie,  hiel folle krêft en sterkte ta. 

út namme fan Plaatselijk Belang Kootstertille. 

Wolkom op de webside fan Plaatselijk Belang Kootstertille.