Wolkom op de webside fan Plaatselijk Belang Kootstertille.

Nijsmoune septimber 2022 

Bêste Minsken 

We belibje nuvere tiden: oarloch yn ús achtertún, minsken op ‘e doele, striid om it bestean fan boeren en fiskers, idioat hege prizen foar enerzjy, ynflaasje, djoere boadskippen en gjin minsken te krijen foar it wurk. En no is it noch simmer, wat stiet ús fan’t winter te wachtsjen ? 

En toch giet alles by ús noch safolle mooglik troch. Ja, der wiene, mei wat kreativiteit  sels moaie aktiviteiten, kadootsjes en meifallers foar it doarp te beheljen, dy’t we graach foar jo binnen hellen. Mar we meitsje ús as bestjoer fan PBK ek soargen : hoe komt it mei de Enerzjy koorperaasje ? Krije we nije kommisjeleden ? En fine we  minsken foar it nij op te setten jeugdwurk en it deistich bestjoer fan PBK ? De tiid begjint al te driuwen…. 

Enerzjyk Skûlenboarch : 

It is in hiel grut projekt, der moat in protte regele en betocht wurde. It bestjoer fan de enerzjy koorperaasje set stuch troch. Kinne wy lid bliuwe ? Binne der  Tilsters dy’t har ynsette wolle yn it bestjoer en de kommisjes ?  

Gaan we door met de energiecoorperatie of laten we deze kans lopen ? U bepaalt ! 

Gezocht : bestuurslid  en kommissie leden met affiniteit met energie (- transitie).  info en opgave bij Sake vd Meer 06 23250619 

Griene Tille : 

It projekt : “Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip : Griene Tille” hat in pear sporen. Op dit stuit leit de klam op it ûntwikkeljen fan in Fruitboskje. Ûnder lieding fan Buurkracht is in groep enthousiaste minsken dêr mei dwaande. De plannen wurde hieltyd konkreter. Toch moat der noch fanalles regele wurde, want it hâldt net op as de fruitbeamkes plante binne. Dan begjint it krekt ! 

Het fruitbosje- plan groeit, het wordt steeds leuker. Steeds meer mensen doen mee. Ook zonder groene vingers ben je welkom ! Geef je op by Sophie  van Buurkracht : 06 11437631 

Der binne plannen om mei de âldere jeugd in hiele bysûndere aktiviteit te dwaan. Wát is noch even in ferrassing. Ik ferklap al wol dat Haitsma beton meiwurket. As…we tastemming krije fan de gemeente. We ha subsydzje foar dit projekt oanfrege en krige ! We neamden it:” Hofkesjonge mar dan oars “.  Ek de skoallebern wurde by it fruitboskje belutsen. Hoe en wat…oare kear mear ! It brûst fan de moaie ideeen. 

” Versterken van zelf- en samen redzaamheid ”  

Sa hyt de subsydzje dy’t it Ryk beskikber stelt hat om de ( emoasjonele)  gefolgen fan de corona te bestriden. Jo koene hjirfoar in oanfraach dwaan. As PBK ha we hjir yn gearwurking mei oaren foar ferskillende aktiviteiten in berop op dien. Sa is der jild oanfrege, en krige, om yn gearwurking mei frijwilligers, it Tilster Vangnet, en it Tillehûs it projekt “meielkoar iten sierde “ op te setten.  

Yn gearwurking mei it Vangnet en Fysio de Tille ha we subsydzje oanfrege en krige om in Koersbal set te keapjen. Koersbal is in sport dy’t binnen spile wurdt. It liket op jeu de boules, mar dan oars…Jo kinne de sport oan’t op hege leeftyd spylje. It kin ek sittend en fanút in rolstoel. Fysio de Tille sil it brûke by it oerke:” Meer bewegen voor ouderen.” It Tilster Vangnet kin it materiaal brûke. En as it oanslacht hoopje we dat der miskien wol in Koersbal klub komt, en dy mei it materiaal dan ek brûke. 

Hortus binnen hânberik : 

sa neamden we de oanfraach foar de subsydzje foar twa útstapkes nei de Kruidhof yn Bûtenpost, de Hortus fan Fryslân. In hiele bysûndere tún. It earste útstapke wie  yn gearwurking mei it Tilster Vangnet, foar dy Tilsters, dêr’t it jongste en fuchste ôf is. We waarden helle en brocht mei -rolstoel – taksi’s. Hilly Keidel skriuwt der oer. 

It twadde útstapke nei de Kruidhof giene we op ‘e fyts. Mei wer in rûnlieding troch in gids en kofje/ thee mei wat lekkers . Oft we it droech hâlden ha ? As jo dit lêze witte we it. 

Utdaging : 

We ha as bestjoer fan PBK wer net stil sitten, ek al wie it simmer.  It wurk foar it doarp giet eins altyd troch. As der sokke moaie ynstruiers binnen te heljen binne, is it fansels moai wurk, mar wol wer wúrk. Dat wol sizze it freget tiid en enerzjy, ynset en nocht en wille. Soms is ús frijwilligerswurk dreech, inkeld slim ynspannend, meast is it goed te dwaan. It is net altyd like sichtber, it risseltaat komt soms tiden -jierren-  letter en it is net fan it tankberste wurk. Mar, beste minsken, as jo in goede ploech ha is it prachtich wurk. Omdat it foar de mienskip is, foar it doarp ! We hoopje dan ek fan herte dat der nije bestjoerders fûn wurde  sadat Sake, Dineke en ik tiid krije foar oare saken!! 

Wie helpt onze belangen behartigen ? Wie durft aan de knoppen draaien ? Bestuur van Plaatselijk Belang Kootstertille : een prachtige uitdaging. Kom er bij !!  info en opgave bij Sake vd Meer 06 23250619 

út namme fan PBK, 

Lys 

Uitstapje voor “Tilsters dêr ‘t it jongste en fluchste ôf is”

In samenwerking met het Tilster Vangnet, bood Plaatselijk belang Kootstertille dit aan op 30 augustus aan bovengenoemde personen.Er werd door 22 mensen gebruik van gemaakt en ik denk dat ik namens alle deelnemersspreek: Het was geweldig! Keurig vervoer door Waaksma en een leerzame wandeling met een gids door de kruidentuin in Buitenpost. Er werd koffie en thee aangeboden met een heerlijk stukje oranjekoek. Ook een kijkje in de winkel was mogelijk en eventuele aanschaf van planten. Plaatselijk belang en Vangnet: “Tige tank”.

Hilly Keidel

Ga samen met Plaatselijk Belang

namens het bestuur van Plaatselijk Belang Kootstertille.

BEDRIJVEN OP INDUSTRIETERREINEN INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT

Biodiversiteit, oftewel de verscheidenheid aan planten- en diersoorten, is voor ons als mens van levensbelang. Helaas is het slecht gesteld met de biodiversiteit en is ze sinds 1900 in bijvoorbeeld Friesland al met twee derde afgenomen. Dit is toe te rekenen aan menselijk handelen. Negen bedrijven op de industrieterreinen Westkern en Skûlenboarch bij Kootstertille/Eastermar en de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen de biodiversiteit weer herstellen en doen daarom mee aan het Ynnatura-project “Samen investeren in biodiversiteit”.

Over het algemeen bestaat een industrieterrein uit bedrijfsgebouwen, productiehallen, opslagruimtes, parkeerruimtes en verbindende wegen. Overwegend veel bestrating en beton dus, wat helaas een negatief effect heeft op de aanwezigheid van bloemen, planten, bomen en dieren.  Het bedrijfsleven draagt zo, veelal onbewust, helaas bij aan de achteruitgang van de biodiversiteit. Om daar wat aan te doen zijn negen bedrijven* op de industrieterreinen Westkern en Skûlenboarch bij Kootstertille/Eastermar en de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel vorig jaar gestart met een bijzonder project “Samen investeren in biodiversiteit” van de stichting Ynnatura.

Biodiversiteitschets

Het betreft een pilotproject waarvoor door een ecologisch bureau eerst een algemeen format voor een biodiversiteitschets is ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor elk willekeurig bedrijfsterrein in Fryslân ongeachte de grootte. De uitvoering van zo’n schets stelt een bedrijf in staat een bijdrage te leveren aan een blijvende vergroting van de biodiversiteit op haar bedrijfsterrein. Daartoe zijn in het format alle mogelijke faunavoorzieningen, zoals nestkasten voor holenbroeders, vleermuiskasten, speciale kasten voor slechtvalk en torenvalk, amfibieënpoelen, nectarkroegen, bloemrijke perken, bloemrijke zadenmengsels en uitgekiende beplanting voor insecten etc. voor het verbeteren van de biodiversiteit op een bedrijfsterrein meegenomen. Ook beheermaatregelen zoals een aangepast maaibeleid, een beplantingsplan voor struiken en bomen maken deel uit van dit natuurinclusieve ontwerp. Het doel van een zo gemaakte biodiversiteitschets is het zo optimaal mogelijk benaderen van een biodiversum (een locatie waar alle ecologische vereisten aanwezig zijn voor een zo hoog mogelijke biodiversiteit.)

Groener en mooier beeld

Met het ontwikkelde format als basis is voor de bedrijfsterreinen van alle deelnemende bedrijven en de openbare ruimtes van de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel op de beide industrieterreinen een biodiversiteitsschets gemaakt met adviezen voor het plaatsen van faunavoorzieningen en het uitvoeren van groen- en beheerwerkzaamheden. De gewenste faunavoorzieningen zijn inmiddels geplaatst en de nodige groen- en beheerwerkzaamheden in kaart gebracht zodat die dit jaar, zodra het weer het toe laat, kunnen worden uitgevoerd. De verwachting is dat hiermee in de toekomst een heel ander, groener en mooier beeld van de bedrijfsterreinen wordt gecreëerd. Naast een grotere verscheidenheid aan planten wordt ook een grotere diversiteit in bijvoorbeeld soorten vlinders en vogels verwacht.

Monitoring

Monitoring en kennisdelen vormen belangrijke onderdelen van het project. Daarom is vorig jaar een nul-monitoring op de industrieterreinen uitgevoerd waarvan de resultaten zijn verwerkt in een rapport en ingevoerd in de landelijke database NDFF. Volgens de onderzoekers liggen er nog volop kansen voor verhoging van de aanwezige biodiversiteit. Ten behoeve van het doen van nachtelijke waarnemingen zijn in december jongstleden op de bedrijfsterreinen en de openbare ruimtes wildcamera’s geplaatst. De resultaten hiervan zullen periodiek via onder andere de website van Ynnatura voor belangstellenden zichtbaar worden gemaakt.

Verder zal dit jaar zal de mogelijkheid van een biodiversiteitspad worden voorbereid. Ook zal worden onderzocht welke impact de veranderde biodiversiteit heeft op werknemers van bedrijven op de industrieterreinen en omwonenden.

Groot belang voor de samenleving

De uitvoering van een biodiversiteitsplan kan op den duur kostenbesparend zijn of zichzelf zelfs terugverdienen. Door een ander en/of minder (groen)beheer, verbetering van de gezondheid van werknemers, versterking van het imago, lagere onderhoudskosten van het groen en een lagere CO2- en stikstofuitstoot. Voor de deelnemende bedrijven en beide gemeentes staat echter voorop dat ze met hun deelname aan dit project bijdragen aan het herstellen van de biodiversiteit. En dat is voor de totale samenleving van groot belang!

* Deelnemende bedrijven: Stertil, Asfalt Productie Kootstertille, Nederlandse Gasunie, Van Assen Recycling, Brouwer & Brouwer, Combex Bouwlogistiek, Consolis VBI, Koninklijke Oosterhof Holman en Vermilion Energy.

Voor meer informatie: www.ynnatura.nl of projectmanager Theun Wiersma: t.wiersma@ynnatura.nl

oproep meewerken proeftuin


De komende jaren moet iedereen aan de slag met het verduurzamen van de woning, om voor 2050 van het aardgas te gaan. Een doel dat is vastgelegd door het rijk. Garyp werkt er al hard aan: zij zijn sinds 2018 een ‘proeftuin’ binnen het programma Aardgasvrije Wijken. Daar zijn zo’n 70 woningen al van het aardgas af, met ondersteuning, zowel in kennis als in geld, vanuit de proeftuin. Deze kans kunnen we als Kootstertille ook pakken! Samen met Eastermar, Jistrum en Drogeham willen wij een aanvraag doen om proeftuin te worden. Daar is wel hulp bij nodig! Komt die er niet, dan laten we deze kans voorbij gaan.


Vind jij het leuk om mee te denken over hoe we in Kootstertille van het aardgas gaan? Wat we daarvoor nodig hebben en hoe we dat aan gaan pakken? Heb jij tijd om van eind augustus tot eind oktober hier actief mee aan de slag te gaan?
Wij zoeken 1 of 2 mensen die in een werkgroep met de andere dorpen en de gemeente gaan meedraaien. Hiervoor vragen we zo’n 2 uur per week en eens in de 2 tot 3 weken een overleg om alles wat is uitgewerkt weer bij elkaar te brengen.

Meld je dan aan:

pbkkootstertille@gmail.com