Leefbaarheidfonds

Leefbaarheidsfonds

De gemeenteraad Achtkarspelen heeft dit jaar wederom geld beschikbaar gesteld voor het Leefbaarheidsfonds. Het bedrag dat Plaatselijk Belang gaat ontvangen voor het jaar 2021 is inmiddels bekend. De gemeente stelt dat het geld moet worden uitgegeven aan activiteiten of voorzieningen ter handhaving of verbetering van de leefbaarheid van het dorp. Er dient sprake te zijn van een algemeen belang. De activiteit of voorziening zal ten gunste dienen te zijn van de inwoners of een specifieke doelgroep (jeugd, ouderen, etc.) binnen de bevolking van het dorp.

Het bedrag dat in een jaar door de gemeente beschikbaar wordt gesteld, hoeft niet in datzelfde jaar te worden besteed. Met andere woorden, het geld kan geheel of gedeeltelijk worden overgeheveld naar een volgend jaar.

Na afloop van ieder bestedingsjaar moet de gemeente een financiële verantwoording ontvangen van Plaatselijk Belang.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Kootstertille heeft zich gebogen over de vraag “Hoe besteden wij het geld van het leefbaarheidsfonds in Kootstertille op een verantwoorde manier?”.

Wij denken dat het geld moet worden besteed aan:

  1.             activiteiten en evenementen in Kootstertille
  2.             voorzieningen in Kootstertille
  3.             specifieke doelgroepen in Kootstertille
  4.             activiteiten van verenigingen/stichtingen in KootstertilleWij houden daarbij rekening met de kaders die door de gemeente zijn aangegeven. Bovendien zullen wij bij de toewijzing en de hoogte van het toe te kennen bedrag rekening houden met.
  5.             waar wordt het geld aan besteed;
  6.             de grootte van de vereniging of stichting;
  7.             de omvang van de activiteit of voorziening;
  8.             de betekenis van de activiteit of voorziening voor het dorp;Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat het geld wordt besteed aan een barbecue voor een buurtvereniging. Ook is het niet de bedoeling dat verstrekkingen uit het fonds in de plaats komen van geldbedragen welke normaal door sponsors en/of contributies bijeen worden gebracht. Om in aanmerking te komen voor een geldbedrag uit het leefbaarheidsfonds kan men een verzoek indienen bij het bestuur van Plaatselijk Belang. Eventueel wordt een mondelinge toelichting gevraagd. Niet ieder verzoek behoeft te worden gehonoreerd. In principe bepaalt het bestuur van Plaatselijk Belang ieder jaar waar het geld van het leefbaarheidsfonds aan uit wordt gegeven. Ook kan het bestuur zelf, los van de verzoeken, één of meerdere bestemmingen voor het geld aanwijzen. Er wordt dus niet enkel op basis van de verzoeken beslist. Het toekennen van een bedrag in een bepaald jaar betekent niet dat er een volgend jaar wederom een bedrag wordt toegekend.
 1. Wilt u in 2021 een beroep doen op het Leefbaarheidsfonds dan kunt u vóór 6 november 2020 een uitgebreid en goed onderbouwd schriftelijk verzoek daartoe indienen bij het bestuur van Plaatselijk Belang Kootstertille.                                                                    Bij de aanvraag dient ook het rekeningnummer te worden vermeld waar de eventuele bijdrage op overgemaakt dient te worden.Uw aanvraag kunt u zenden aan: Bestuur

  Plaatselijk Belang Kootstertille
  De Koaten 35
  9288 GB Kootstertille

  T.a.v. mevr. L. Visser (secretaris)
  Wij streven er naar iedere aanvrager tijdig van onze beslissing op de hoogte te stellen.