Nieuws biovergister

20-7-2021

WE HA DE SLACH WÛN!!

De komst fan de cofergister op de Westkern

is definityf fan de baan!

MEMO  

aan:Plaatselijk Belang Kootstertille/BioNee
van:College van B&W
datum:16 december 2020
onderwerp:Terugkoop Westkern 6 Kootstertille

Op 11 november jl. bent u geïnformeerd dat het college besloten heeft de terugkoop van het perceel Westkern 6 in Kootstertille in gang te zetten. Per brief is Groengas Westkern Beheer B.V. verzocht haar medewerking te verlenen aan de teruglevering van de grond.

De advocaat van Groengas Westkern Beheer B.V. heeft aangegeven dat Groengas Westkern Beheer B.V. deze medewerking niet zal verlenen.

Daarop heeft het college besloten een dagvaarding aan Groengas Westkern Beheer B.V. te doen uitgaan, teneinde het recht van de gemeente tot terugkoop en teruglevering aan de rechter voor te leggen.

De dagvaarding is op 4 december jl. betekend en op 16 december aangebracht bij de Rechtbank.

We gaan ervan uit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

MEMO
aan: Plaatselijk Belang Kootstertille en BioNee
van: College van B&W
datum: 11 november 2020
onderwerp: Terugkoop Westkern 6 Kootstertille

Op 10 september 2020 bent u geïnformeerd over de door de gemeente met Groengas Westkern Beheer B.V. gesloten vaststellingsovereenkomst.
Het doel van deze overeenkomst was het scheppen van duidelijkheid, zowel over de termijn waarbinnen het terrein bebouwd en ingericht moet zijn als over de termijn waarop de financiering (aantoonbaar) rond moest zijn en er gestart moest zijn met de bouw.
Inmiddels is een aantal termijnen uit deze overeenkomst verlopen:
op 31 oktober 2020 moest de financiering (‘financial close’) rond zijn en
op 1 november moest zijn gestart met de inrichting en bebouwing van het perceel;
uiterlijk 8 november moest de ondernemer hiervan toereikend bewijs verstrekken.
Het college heeft geconstateerd dat op 1 november 2020 niet is aangevangen met de inrichting en bebouwing en ook is er niet tijdig toereikend bewijs verstrekt van de financial close.
Wel is het college afgelopen vrijdag geïnformeerd dat Hoop Energy B.V. haar meerderheidsaandeel in Groengas Westkern Holding B.V., die meerderheidsaandeelhouder is van Groengas Westkern Beheer B.V., heeft overgedragen aan Elshof Energie B.V., welke vennootschap ook de nieuwe directeur is geworden.
Perceel Westkern 6 is nog steeds in eigendom van Groengas Westkern Beheer B.V. en dit blijft dus de partij waar de gemeente mee te maken heeft.
Het college heeft besloten de terugkoop van perceel Westkern 6 in gang te zetten. Afhankelijk van het wel of niet meewerken aan deze terugkoop door Groengas Westkern Beheer B.V., kan het noodzakelijk zijn hiervoor een gerechtelijke procedure aan te spannen. Het college wordt hierbij ondersteund door Trip Advocaten & Notarissen in Leeuwarden.
De gemeente heeft inmiddels aan Groengas Westkern Beheer B.V. verzocht (en voorzover nodig ook gesommeerd) om haar medewerking aan de terugkoop en wederoverdracht te verlenen. Tegelijkertijd is ook uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat wanneer Groengas Westkern Beheer B.V. ondanks dit verzoek (en sommatie) tot medewerking verder gaat met inrichting en bebouwing van het perceel, dat geheel voor eigen rekening en risico is en de gemeente eveneens herstel in de oude toestand zal moeten vorderen. Door dit zo te formuleren ligt het risico bij voortzetting van de werkzaamheden op het perceel geheel bij Groengas Westkern Beheer B.V. en zal de gemeente niet te verwijten zijn dat door haar handelen vertraging is ontstaan (en daarmee kans op schadevergoeding), mocht de gemeente door de rechter onverhoopt al in het ongelijk worden gesteld.
We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ferklearring by it riedsútstel: ” Alternatieve locatie biovergister”.

As doarp fiele wy ús net serieus naam troch de hiele gong fan saken omtrint de saneamde biofergister.
Yn 2009 binne we net goed op de hichte brocht fan it foarnimmen om in cofergister te festigjen op de Westkern.
Yn 2014 doe’t der in nije ûndernimmer yn byld wie, ha we de ûndernimmer frege om oan it doarp tekst en útliz te jaan oer syn plannen. -Hjoed de dei heart dat trouens oarsom te wêzen, mar hawar-. De ûndernimmer, dhr vd Hoop liet it op it lêste momint ôfwitte en hat nea wer kontakt mei ús opnaam.
Op 1 juni 2017 is op lest fan de ried en ûnder druk fan Plaatselijk Belang de ûndernimmer nei it doarp kaam om foarljochting te jaan. It risseltaat wie dat der oan de ein fan de jûn folle mear fragen wiene as antwurden en dat ús betrouen yn de ûndernimming ûnder nul sakke.
Yn oktober 2017 betochten de wethâlder en de ûndernimmer tegearre dat der in alternatieve lokaasje socht wurde soe foar de cofergister. Likegoed wol wer op de Westkern, en dêrmei wurdt op ‘e nij wer foarby gien oan de measte fan ús beswieren.
Tongersdei 5 april wurde we middels email op de hichte brocht fan in riedsútstel wêryn we lêze kinne dat de ûndernimmer fan plan is om behalve in cofergister ek noch in biomassacentrale te festigjen op de Westkern 10.
Dit is in twa kear sa grut plan, mei in twa kear sa grutte, heftige ympakt op ús doarp.Yn plak fan ien, soene der no twa grutte ôffalferwurkers komme moatte, noch altyd ticht by it doarp.
Boppedat is der sprake fan in foar ús nije biomassacentrale, wêr’t we noch gjin betroubere , ûnôfhinklike ynformaasje oer krigen ha.
Hjoed de dei is it gebrûk, faak troch ried of kolleezje easke, dat in ûndernimmer yn foarkommende gefallen, kontakt opnimt mei de ynwenners, syn plannen foarleit, tekst en útliz jout.
Sa net yn Koatstertille : Hoewol’t sawol de ûndernimmer as it kolleezje hiel goed op de hichte binne fan de grutte soargen en beswieren dy’t libje yn it doarp,fynt men it blykber net nedich it doarp -as earste- op de hichte te bringen fan de nije en fiergeande plannen, dy’t foar ús doarp noch twa kear sa slim útpakke kinne as earder.
Ús wurdt neat frege. Wy wurde wer bûten spul set. Op in slúchslimme wize wurdt troch de ûndernimmer besocht net ien, mar twa grutte ôffalferwurkjende ynstallaasjes ticht by it doarp te festigjen.
Wy fiele ús as doarp skoffearre. Wy wurde net serieus naam. Middels de omwei fan in beheind ynspraak momint by in riedsgearkomste meie we , as we dat graach wolle , as doarp ús miening jaan.
Dit kín sa net! Sa hearre jo anno 2018 net mei ynwenners om te gean.

Ried : as jo ús freegje soene, oft we foar de festiging fan in grutte cofergister én in biomassacentrale op de Westkern 10 binne, dan kinne we alinne mar sizze: Nee. Absoluut net!

wurkgroep BioNee,
Plaatselijk Belang Kootstertille.

———————————————————————————————-

” Zeg maar nee, dan krijg je er twee !”

Bêste minsken, Tilsters,

Tongersdei 5 april krigen we te hearren fan it kolleezje fan B&W dat der in nije lokaasje foar de Biofergister fûn is. Sa’n 700 mtr fierder op ‘e Westkern. De ûndernimmer wol de fergister dêr wol hinne ferplakke as : de gemeente €261.000,- betelje wol, én der in twadde fabryk by boud wurde mei. In saneamde biomassa centrale, dy’t biomassa opstookt.

Yn it begeliedend skriuwen lêze we : dat de biofergister der eins net sûnder kin, om fan it ôffal produkt ôf te reitsjen. Want seit it bygeliedend skriuwen : ” der is in mest oerskot, it is dêrom hiel djoer om it restprodukt fan de biofergister, it digistaat, dat as mest besjoen wurdt, kwyt te reitsjen.”

Én dat we as boargers neat op de TWA fergisters / ferbrâners tsjin ha MEIE : der moatte nije fergunnings komme, mar as dy wegere wurde omdat wy, of ús buorren út Jistrum of Droegeham , in goed argumint tsjin in biofergister of sa’n biomassacentrale ha, dan moat de gemeente, wý dus meielkoar, €2 miljoen extra betelje fanwege de saneamde skea fan de ûndernimmer. Én dan wurdt der “gewoan ” wer in biofergister boud op it âlde plak ! ” Tel uit je winst !”

It ferhaal is dus : wat wolle we : in traap fan de koe of fan it hynder ?

Tilsters : Wy moatte der as doarp wat fan fine, want : as de gemeente net foar 19 april der wat fan fynt, dan giet it ferhaal fierder op it âlde plak.

Dit is yn ús eagen folsleine ûnsin. En bot ûnfatsoenlik. Wy krije gjin ynformaasje oer wat sa’n biomassacentrale behelst, behalve fan de ûndernimmer. Mar dat is fansels net onpartijdich. Op sa’n koarte termyn is der ek gjin deugdelike ynformaasje te krijen. . Hoe kin der fan ús as doarp, mar ek fan ús ried ferwachte wurde dat we hjir in goed oardiel oer ha kinne ?

Bêste minsken, wy tinke dat dit foarstel der hiel fier by troch is. Wy lûke hoe dan ek oan it koartste ein. Wy krije ien fabryk ticht by it doarp, as twa in bytsje fierder.Op it ynternet lêze we dat sa’n biomassacentrale eins in hiele grutte houtkachel is, dy’t in protte roet en fijnstof útstjit!

Wat wolle we? Wat wolle jo?

Wý wolle hielendal neat! It bliuwt : bio nee! As jo ek fine dat we gjin biofergister deun by it doarp ha wolle, mar seker ek gjin twa grutte ôffalferwurkers in eintsje fieder op, dan stelle we foar om

19 april allegear de flach heal stok te hingjen.


”Zeg maar nee, dan krijg je er twee!”

Beste mensen, Tilsters,

Donderdag 5 april kregen we van het college van B&W te horen dat er een nieuwe locatie voor de biovergister gevonden was. Ongeveer 700 meter verder op de Westkern. De ondernemer wil de vergister wel verplaatsen als de gemeente € 261.000 wil betalen en als er nog een tweede fabriek bijgebouwd mag worden. Een zogenaamde biomassa centrale, die biomassa verbrandt.

In een begeleidend schrijven kunnen we lezen dat de biovergister daar eigenlijk niet zonder kan. Het is nodig om het afvalproduct te verwerken. Een begeleidend schrijven zegt: “Er is een mestoverschot, daarom is het heel duur om het restproduct van de biovergister (digistaat, dat als mest gezien wordt) kwijt te raken”

En dat we als burgers niks op twee vergisters/verbranders tegen mogen hebben. Er moeten nieuwe vergunningen komen. Maar als die vergunningen geweigerd worden omdat wij of onze buren in Jistrum of Drogeham een goed argument tegen de biovergister of de biomassacentrale hebben, dan moet de gemeente (wij dus met z’n allen) 2 miljoen extra betalen vanwege de zogenaamde schade die de ondernemer heeft geleden. Als we dat niet willen wordt er dus weer gewoon een biovergister gebouwd op de oude plek! Tel uit je winst!!

Het verhaal is dus: Wat willen we een trap van een koe of een schop van een paard?

Tilsters: Wij moeten hier als dorp wat van vinden, want als de gemeente er niet voor 19 april iets van vindt, komt er gewoon een biovergister vlak bij ons dorp, op de oude plek.

In onze ogen is dit volslagen onzin. En ook nog heel onfatsoenlijk. Wij krijgen inhoudelijk geen informatie over een biomassacentrale. Behalve van de ondernemer. Maar die is natuurlijk niet onpartijdig. Op zo’n korte termijn is er ook geen deugdelijke informatie meer te verkrijgen. Hoe kun je dan van ons als dorp of van de raad een goed oordeel hierover verwachten?

Beste mensen, wij denken dat dit voorstel onredelijk en oneerlijk is. We trekken hoe dan ook aan het kortste eind. We krijgen één fabriek dichtbij het dorp of twee en klein stukje verder. Op internet is te lezen dat zo’n biomassacentrale eigenlijk een hele grote houtkachel is, die veel roet en fijnstof uitstoot!

Wat willen we? Wat wilt u? Wat wil jij?

Wij willen helemaal niks! Het blijft BIO NEE! Als u ook vindt dat we geen biovergister vlakbij ons dorp willen en zeker geen twee groet afvalverwerkers een eindje verderop, dan stellen we voor om

Op 19 april de vlag halfstok te hangen.

Vragen over de co vergister aan de gemeente Achtkarspelen van plaatselijk belang

Kootstertille en BIO NEE:

1:
Locatie: Een co vergister op een locatie met een verhoogd risico.(zie risicokaart Fryslan)Kunt u aangeven waar deze combinatie nog meer voorkomt? Hoe is de veiligheid daar geborgd?Is er advies ingewonnen bij de Universiteit van Wageningen of het verantwoord is een co vergister met een dergelijke capaciteit op zo’n risicovolle plek neer te zetten.Zo ja, kom met de feiten. Zo nee, waarom niet?Waarom dan toch deze locatie aanhouden, is de veiligheid voldoende onderzocht? Een luchtscheidingsinstallatie en Mengstation voor stikstof, een gasdrukinstallatie en een gasmengstation als buren en bovendien rondom de vergister belangrijke gasleidingen.

2:
Andere risico’s, veiligheid voor omwonenden, explosiegevaar ook in combinatie met bovenstaande, gezondheidsklachten, lawaaioverlast, stankoverlast, gevaarlijke stoffen die vrijkomen, verkeersoverlast. liggen bedrijven, waarvan 2 met meer dan 100 werknemers, boerenbedrijven, de sportvelden op nog geen 100meter, 2 basisscholen, een seniorenflat, een kerk, een Multifunctioneel centrum, een winkelcentrum en een gedeelte van ons dorp.Kan de gemeente de veiligheid en gezondheid van hun burgers in Kootstertille garanderen? Zo ja, hoe?Wat heeft dit voor impact op deze mensen, dat willen we weten, dat moet onderzocht worden voor dat de vergister er is. De mensen in Kootstertille zijn boos en verontrust. De locatie is niet alleen gevaarlijk maar ook absurd. BINNEN EEN STRAAL VAN 500 METER

3:
Vindt u dat door de ontwikkelingen en nieuwe inzichten in dit soort co vergisters, de toenemende risico’s en overlast, een heroverweging plaats moet vinden over de wenselijkheid van deze biovergister? Zo nee, waarom niet?

4:
Zijn recente negatieve ervaringen met mestvergisters voor u aanleiding om extra alert te zijn en meer onderzoek te doen? Zo nee, waarom niet? Weet dat er op dit moment in Duitsland geen grote vergisters meer gebouwd mogen worden/ Weet u wat daarvan de reden is?

5:
In welke gevallen is de provincie en in welke gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor de bouw en vergunningen van deze vergister?

6:
Waarom houdt de gemeente geen rekening met de nieuwe omgevingswet? De wet is al aangenomen, maar wordt gewoon genegeerd.

7:
De MER beoordeling is van 2009. Daarna zijn alle andere vergunningen afgegeven en verscheidenen keren herzien. Waarom hoeft er dan geen nieuwe MER komen?

8:
Alle vergunningen zijn gedateerd. Volgens dhr. van der Hoop is het een nieuw Amerikaans procedé. Kunt u aangeven waar dit is getoetst, op welke afstand van bewoning, is er een gezondheidsonderzoek geweest op korte en langere termijn. Is zijn geheel andere procedé getoetst aan de verouderde vergunningen? Zo ja, dan willen we dat graag zien. Zo nee, dan moet dat alsnog gebeuren en willen we dat graag weten.

9:
Weet u dat bermgras door zijn laag calorische waarde niet te vergisten is? ( Bron dhr. Jelle Bijlsma, wij hebben een gesprek met hem gehad) Hij heeft bermgras aangeboden voor vergisting in Leeuwarden. In Leeuwarden is dit geprobeerd en niet gelukt. Dus het wordt een gewone co vergister en dat is anders dan u voorgehouden is. Wat doet u met dit gegeven?

10:
Waar komt de mest voor de vergister vandaan? Volgens de vergunning uit de regio.Wij vragen duidelijkheid en cijfers. Hoe groot is die regio en wie bepaald dat? Hoeveel mest moet erin per dag? En wat voor mest gaat erin? In Fryslan is geen mestoverschot, ook niet voor de komende 12 jaar.

11:
Handhaving. Wat gaat er naast die 50% mest uit de regio in de vergister en wie doet de controle hierop en hoe vaak gebeurd dat? Weet de gemeente wie daarvoor verantwoordelijk is en wordt dat gecontroleerd? Zo ja, door wie? Zo nee, waarom niet? We weten dat het niet de taak van de gemeente is maar van wie dan wel?

12:
Handhaving. Wat gaat er naast die 50% mest uit de regio in de vergister en wie doet de controle hierop en hoe vaak gebeurd dat? Weet de gemeente wie daarvoor verantwoordelijk is en wordt dat gecontroleerd? Zo ja, door wie? Zo nee, waarom niet? We weten dat het niet de taak van de gemeente is maar van wie dan wel?

13:
Er komt ook weer iets uit de vergister (digistaat) Wat gaat daarmee gebeuren? Is het bij u bekent dat de boeren geen behoefte hebben bij het digistaat omdat de kwaliteit slecht is en er gevaarlijke stoffen in achterblijven. Is daar ook controle op? en zo ja, door wie en hoe vaak?

14:
Het college heeft naar hun zeggen de vragen van de raad beantwoord. Er is een website in het leven geroepen en daarop zijn de inzichten te zien en er is gelegenheid tot vragen stellen. Waarom komt zoiets belangrijks niet in de Actief. Veel mensen hebben moeite om de site te vinden of weten gewoon niet dat het er is. Waarom geen grote publicatie of een persoonlijk bericht aan de burgers uit Kootstertille en omstreken? (Doet de provincie ook met de N369)

15:
Waarom hebben de burgers van Kootstertille het idee dat ze niet serieus genomen worden door de gemeente? Ze hebben zich laten zien in grote getale en duidelijk laten weten dat er hier geen behoefte is aan een biovergister. Geen reactie van de gemeente, alleen een website, met informatie hoe geweldig het plan wel niet is, maar dat wisten we al wel. Waarom deze site lanceren in de vakantietijd? Velen kunnen er dan geen notitie van nemen!

16:
Er gaan op dit moment honderden miljoenen aan gemeenschapsgeld in de vorm van subsidies in de co vergisters. Een pervers systeem met perverse subsidies. Vergisters waarvan is bewezen dat ze gevaarlijk zijn voor het milieu, de gezondheid en de leefomgeving van mens en dier. Vergisters zijn niet duurzaam en worden dat ook nooit. Waarom niet ingezet op schonere en echt duurzame energie? Wij willen ook liever een weiland vol zonnecellen, zoals in Buitenpost.

17:
Wat krijgen Achtkarspelen of Kootstertille terug van al die miljoenen aan subsidie. Alleen de schadeclaims over de gezondheid en de overlast?

18:
De Koaten wordt aangepakt. Om de weg veiliger te maken. De weg wordt ook smaller.Mest, andere stoffen, digistaat. Wordt de Koaten dan wel veiliger, of juist veel onveiliger ? Als de biovergister er komt, hoeveel extra vrachtauto’s komen er dan per dag bij ?

19:
Heeft een mogelijke schadeclaim invloed op uw beleid? Heeft u onderzocht een claim neer te leggen bij dhr. van der Hoop omdat hij onvoldoende informatie heeft verstrekt  en met een totaal ander concept te zijn gekomen zonder u daarvan op de hoogte te brengen?

20:
Sinds 1 okt. 2010 is de WABO in werking getreden.Waarom is dat hier nog niet gebeurd? En wanneer gaat dat gebeuren? Als het om gevaarlijke stoffen gaat, moet er aan genoemde strenge milieueisen worden voldaan. Ook moet advies gevraagd worden aan de brandweer. Is een vereiste!

21:
Is uw angst voor een claim van de ondernemer relevant, immers de gemeente heeft de vergunningen niet verleend. Tot nog toe is alles gedaan door de provincie. Wilt u laten uitzoeken hoe reëel uw angst voor een claim is?

Via de volgende link kunt u via een reactieformulier een vraag stellen aan de gemeente over de biovergister.

https://www.achtkarspelen.nl/duorsumdwaande/biovergister-kootstertille_46781/

Biovergisters

Door de slechte ervaringen met grote biovergisters in Duitsland zijn deze daar nu verboden. Alleen kleinschalige vergisters op het boerenerf zijn daar nog toegestaan en kunnen nuttig zijn om energie, vooral warmte, te leveren aan de bewoners. In Friesland zijn vrij veel van deze kleinere vergisters . Ze lijken met enige fantasie op een feesttent. Er is in onze provincie geen mestoverschot.

Mestvergisting is niet efficiënt door de lage energieopbrengst. Er moet altijd materiaal worden toegevoegd. Dat heeft in het recente verleden geleid tot ellendige toestanden. Vergisters raakten defect. Er werd geknoeid en gefraudeerd. Verhoudingsgewijs weinig energie en te hoge kosten. Vergisters werden gesloten.

Subsidie en vergunningen

Door de dreigende energie-schaarste proberen ondernemers grote vergisters opnieuw te starten.

Er worden miljarden euro’s subsidie verleend. Zo ook bij ons in Kootstertille.(62 miljoen) Dat zal de reden zijn waarom een vergunning is afgegeven voor de bouw van een grote vergister aan de Westkern.

Over de geldigheid van die vergunning is veel te doen. De wetgeving staat toe om de geldigheid van oude vergunningen te behouden. Maar als het om gevaarlijke stoffen gaat worden daaraan speciale milieueisen gesteld, waaronder toestemming van de brandweer.

Aan dit laatste is in Kootstertille nog niet gedacht. De brandweer is niet gekend in de plannen van de ondernemer. De juridische basis voor de bouwvergunning is wankel.

Politiek spel

Het is een politiek spel geworden. De ondernemers en economische zaken zijn vóor. De plaatselijke bevolking is fel tegen. Niet alleen vanwege stankoverlast en andere gezondheidsrisico’s voor omwonenden. De vergister is op nog geen 200 meter van 2 grote bedrijven en op nog geen 500 meter van Kootstertille gepland. De wind is vaak Zuid-West dus alles waait over het dorp. Vooral vanwege de locatie, de Westkern is een verhoogd risicogebied. Gasleidingen onder de grond en boven de grond een gas-verdeelstation en een gasdruk station. Mooi zeggen de voorstanders, dan kunnen we direct aan het gasnet leveren. Mijn haren rijzen te berge! Hoe is het mogelijk dat een redelijk denkend mens boven een kunstmatige gasbel een biovergister wil neerzetten.

Openbare vergadering

Bij de openbare vergadering op 1 juni 2017, een wettelijke verplichting waaraan de gemeente moet voldoen, werd mij duidelijk dat zelfs de burgemeester als “weldenkend mens” verblind is door het grote geld. Samen met wethouder Antuma probeert het gemeentebestuur de plannen voor de bouw van een vergister er door te drukken. Zonder te communiceren met tegenstanders van dit duivels plan waar Antuma van de CU nota bene achter staat. De gemeenteraad heeft 15 juni 2017 via een algemeen aanvaarde motie door de PvdA de verkoop van de grond uitgesteld, omdat er eerst duidelijkheid moet komen voor de wenselijkheid van de bouw.

Deskundigheid

Het roept de vraag op over de deskundigheid. Er zitten zoveel haken en ogen aan biovergisters dat niemand eigenlijk weet waar men mee bezig is. Vanuit de wetenschap komen overwegend veel kritische commentaren. Verkijk je niet op die subsidies. Die houden op een gegeven moment

  1. Mestvergisting is aantoonbaar onrendabel. Er wordt gegokt op innovatie via nieuwe technieken. Dat vereist nog meer deskundigheid, waaraan het nu al zo ontbreekt. Ik kan niet anders concluderen dan dat het het beste is de biovergisting als gesubsidieerde energiebron los te laten. Zonnepanelen bieden verreweg het beste alternatief. Meer nog dan windmolens, omdat zonnepanelen werken per oppervlakte-eenheid. Een vierkante kilometer is al 10×10=100 hectare. Tien vierkante kilometer is weinig meer dan drie kilometer in het vierkant. Zonnepanelen zijn onschadelijk, ongevaarlijk en in grote aantallen te produceren. De technieken worden steeds verder verbeterd. Dit heeft toekomst.

Wat de biovergister in Kootstertille betreft: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Mensen, gebruik je verstand!

Biovergisters

Door de slechte ervaringen met grote biovergisters in Duitsland zijn deze daar nu verboden. Alleen kleinschalige vergisters op het boerenerf zijn daar nog toegestaan en kunnen nuttig zijn om energie, vooral warmte, te leveren aan de bewoners. In Friesland zijn vrij veel van deze kleinere vergisters . Ze lijken met enige fantasie op een feesttent. Er is in onze provincie geen mestoverschot.

Mestvergisting is niet efficiënt door de lage energieopbrengst. Er moet altijd materiaal worden toegevoegd. Dat heeft in het recente verleden geleid tot ellendige toestanden. Vergisters raakten defect. Er werd geknoeid en gefraudeerd. Verhoudingsgewijs weinig energie en te hoge kosten. Vergisters werden gesloten.

Subsidie en vergunningen

Door de dreigende energie-schaarste proberen ondernemers grote vergisters opnieuw te starten.

Er worden miljarden euro’s subsidie verleend. Zo ook bij ons in Kootstertille.(62 miljoen) Dat zal de reden zijn waarom een vergunning is afgegeven voor de bouw van een grote vergister aan de Westkern.

Over de geldigheid van die vergunning is veel te doen. De wetgeving staat toe om de geldigheid van oude vergunningen te behouden. Maar als het om gevaarlijke stoffen gaat worden daaraan speciale milieueisen gesteld, waaronder toestemming van de brandweer.

Aan dit laatste is in Kootstertille nog niet gedacht. De brandweer is niet gekend in de plannen van de ondernemer. De juridische basis voor de bouwvergunning is wankel.

Politiek spel

Het is een politiek spel geworden. De ondernemers en economische zaken zijn vóor. De plaatselijke bevolking is fel tegen. Niet alleen vanwege stankoverlast en andere gezondheidsrisico’s voor omwonenden. De vergister is op nog geen 200 meter van 2 grote bedrijven en op nog geen 500 meter van Kootstertille gepland. De wind is vaak Zuid-West dus alles waait over het dorp. Vooral vanwege de locatie, de Westkern is een verhoogd risicogebied. Gasleidingen onder de grond en boven de grond een gas-verdeelstation en een gasdruk station. Mooi zeggen de voorstanders, dan kunnen we direct aan het gasnet leveren. Mijn haren rijzen te berge! Hoe is het mogelijk dat een redelijk denkend mens boven een kunstmatige gasbel een biovergister wil neerzetten.

Openbare vergadering

Bij de openbare vergadering op 1 juni 2017, een wettelijke verplichting waaraan de gemeente moet voldoen, werd mij duidelijk dat zelfs de burgemeester als “weldenkend mens” verblind is door het grote geld. Samen met wethouder Antuma probeert het gemeentebestuur de plannen voor de bouw van een vergister er door te drukken. Zonder te communiceren met tegenstanders van dit duivels plan waar Antuma van de CU nota bene achter staat. De gemeenteraad heeft 15 juni 2017 via een algemeen aanvaarde motie door de PvdA de verkoop van de grond uitgesteld, omdat er eerst duidelijkheid moet komen voor de wenselijkheid van de bouw.

Deskundigheid

Het roept de vraag op over de deskundigheid. Er zitten zoveel haken en ogen aan biovergisters dat niemand eigenlijk weet waar men mee bezig is. Vanuit de wetenschap komen overwegend veel kritische commentaren. Verkijk je niet op die subsidies. Die houden op een gegeven moment

  1. Mestvergisting is aantoonbaar onrendabel. Er wordt gegokt op innovatie via nieuwe technieken. Dat vereist nog meer deskundigheid, waaraan het nu al zo ontbreekt. Ik kan niet anders concluderen dan dat het het beste is de biovergisting als gesubsidieerde energiebron los te laten. Zonnepanelen bieden verreweg het beste alternatief. Meer nog dan windmolens, omdat zonnepanelen werken per oppervlakte-eenheid. Een vierkante kilometer is al 10×10=100 hectare. Tien vierkante kilometer is weinig meer dan drie kilometer in het vierkant. Zonnepanelen zijn onschadelijk, ongevaarlijk en in grote aantallen te produceren. De technieken worden steeds verder verbeterd. Dit heeft toekomst.

Wat de biovergister in Kootstertille betreft: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Mensen, gebruik je verstand!

Parseberjocht

 
Wethâlder Antuma faget him it gat ôf mei de beswieren fan de ynwenners fan Kootstertille.
 
Yn in riedsbrede moasje waard de wethâlder opdroegen nijere ynformaasje te jaan oer de mooglike komst fan in mega bio co fergister op de Westkern yn Kootstertille. Op de webside fan de gemeente is de ynformaasje opnaam. Ried en Plaatselijk Belang krigen in link. Sa’t de journalist fan de Ljouweter krante terjochte opmurk, wie it iennigste nijs de datum wêrop de ûndernimmer begjinne wol te bouwen. Fierder is it ynformaasje dy’t sa út de reklamefolder fan de ûndernimmer wei liket te kommen. Nergens docht bliken dat der ûnôfhinklik ûndersyk dien is nei de mooglike gefaren, de beswieren en de spesifieke risico’s fan dizze lokaasje. Wer fielt it doarp him net serieus naam troch dizze wethâlder. Earder al waard de ôfspraak om it doarp te ynformearjen oer nije ûntwikkelingen, net nei kaam. As Plaatselijk Belang Kootstertille hechtsje we wearde oan oerlis, geane we graach de dialooch oan, yn respekt en betrouwen. Mar it moat wol fan beide kanten komme. Wy fiele ús wér net serieus naam as doarp. Dizze wethâlder hat wér bewezen dat er net fan plan is foar ús belangen op te kommen. Wy fiele ús as lytse bern it bosk yn stjoerd. ” Ga maar rustig slapen”. No, tocht it nét ! Wy binne útpraat mei de wethâlder, mar it lêste wurd is wat ús oanbelanget noch net sein oer de mega bio co fergister !!
 
Plaatselijk Belang Kootstertille.